Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Jonas Mossberg

Teacher Education Programme in Visual Arts

Sweden, b. 1989

Process image

Depict

In my degree project, I explore how we relate to drawing as an expression of skill, communication and expression. The practice to depict reality always involves an innate conflict, since it is a matter of interpretation, a composition of signs and codes that the viewer is supposed to understand. Nevertheless, a great emphasis is put into the likeness between the depiction and its referent in real life. Cultural conventions and ideals affect what elements we chose and don’t choose to involve in the artist’s identity and work. The goal of my project is to create drawing exercises with the purpose of reducing the pressure connected to mimetic depiction, while at the same giving the participants a chance to enrich their practice.

Avbilda

Mitt examensarbete handlar om hur vi förhåller oss till tecknande som ett uttryck för färdighet, kommunikation och uttryck. Att avbilda verkligheten inrymmer en given konflikt eftersom översättningen till konstnärlig praktik alltid handlar om tolkning – ett formerande av tecken och koder som betraktaren ska kunna läsa. Ändå läggs stor vikt på överensstämmande mellan avbildningen och den verkliga referensen. Kulturella konventioner och ideal påverkar de val och bortval som utgör konstnärens identitet och arbete. Med mitt projekt vill jag utforma teckningsövningar med syfte att minska pressen kopplad till mimetisk avbildning och samtidigt ge utövaren en chans att berika sin praktik.


Teacher Education Programme in Visual Arts