Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Emelie Palmblad

Teacher Education Programme in Visual Arts


Observant (concept art)


Active (concept art)


Creative (concept art)

How We Can Use Illustration and Graphic Design as Complementary Means For Knowledge, With a Focus on NDD

My degree project is about how I explore and consume information about NDD* as well as how I conduct interviews with all types of people – with and without NDD, of different ages and different backgrounds. And then use this to create illustrations addressing what I have seen, hopefully in the most inclusive and positive way possible. I strive to create understanding and security.

* NDD – Neurodevelopmental disorders

Hur vi kan använda oss av illustration och grafisk design som kompleterande medel för kunskap, med fokus på NPF

Mitt examensarbete handlar om hur jag utforskar och tar till mig information kring NPF* samt gör flera intervjuer med alla typer av människor. Med och utan NPF, ålder, bakgrund. Och sen använder det för att utforma illustrationer som ska ta upp det jag fått syn på, förhoppningsvis på ett så inkluderande och positivt sätt som möjligt. Jag strävar efter att skapa förståelse och trygghet.

* NPF – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar


Teacher Education Programme in Visual Arts