Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Agnes Jarl

Teacher Education Programme in Visual Arts

Sweden, b. 1994
0707528425


Här och nu, en undersökning om närvaro och motivation

How do pupils formulate and depict their subjective experiences concerning attendance, tardiness and motivation?

The purpose of this investigation was to examine and change my own subject didactics in order to enable pupil motivation and presence in the visual arts and in the classroom. The overall aim is to develop methods to foster motivation for the visual arts among upper secondary school pupils, and thereby reduce absences. Can pupils be motivated through group work in which they are also given the opportunity to express themselves in a public exhibition?

Through an individual creative process, I also examine these questions concurrently with the pupils in this study. Clay, presence, handwork, knowledge creation and motivation.

The sculptural creations are reliefs/ceramic tiles in stoneware moulded by pupils at Järfälla upper secondary school. I also mould in parallel through an exploration in clay.

Här och nu, en undersökning om närvaro och motivation

Hur formulerar och gestaltar elever sin subjektiva upplevelse kring närvaron, sen ankomst och motivation?

Syftet i undersökningen har varit att undersöka och förändra min egen ämnesdidaktik för att kunna skapa förutsättningar för elevers motivation och närvaro i bildämnet och i klassrummet. Det övergripande syftet är att utveckla metoder för att främja gymnasieelevers motivation i bildämnet, och därigenom minska frånvaron. Kan eleverna motiveras genom ett gemensamt arbete där de också får möjlighet att formulera sig inför en offentlig utställning?

Genom eget skapande undersöker även jag dessa frågor parallellt med eleverna i denna undersökning. Lera, närvaron, handens arbete, kunskapskapandet och motivationen.

Gestaltningen är reliefer/kakelplattor i stengods skapade av elever på Järfälla gymnasium. Jag gestaltar även parallellt genom ett utforskande i lera.


Teacher Education Programme in Visual Arts