Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Helena Romberg

Teacher Education Programme in Visual Arts


Foto på skiss av gymnasieelev under workshop

Proactive Storage

Design can be about more than designing to produce and, in turn, consuming. Design can also contribute to changes in behaviour and thereby work sustainably. As part of my degree project on how an ecological sustainability perspective can take greater place within the design topic at the upper secondary school, a workshop was conducted together with 16 high school students. The pupils created a group of six /proactive storage furniture/ models. The starting point was not that the furniture was meant to reach the trade but act as a discussion object and make the viewer feel and reflect!

The workshop started with studies which show that we Swedes consume excessive amounts of textiles each year, which in turn affects the climate. Our consumption of clothes can lead us to ask for smarter and larger storage possibilities for all our garments, when really, we could think about what we need all these garments for.

Proaktiv förvaring

Design kan handla om mer än att bara designa för att producera och för att i sin tur konsumera. Design kan också bidra till förändring av beteende och därmed arbeta hållbart. Som en del av mitt examensarbete om hur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv kan få ta större plats inom designämnet på gymnasiet, genomfördes en workshop tillsammans med 16 gymnasieelever. Eleverna skapade gruppvis sex stycken proaktiva förvaringsmöbler i modellform. Utgångspunkten var inte att möblerna var tänkta att nå handeln utan att verka som diskussionsobjekt och få betraktaren att känna och reflektera!

Workshopen tog avstamp i de undersökningar som visar att vi svenskar konsumerar orimliga mängder textiler per år, vilket i sin tur påverkar klimatet. Vår konsumtion av kläder kan leda till att vi efterfrågar smartare och större förvaringsmöjligheter för alla våra klädesplagg, när vi egentligen kan fundera över vad vi behöver alla dessa klädesplagg till?


Teacher Education Programme in Visual Arts