Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Malin Björklund

Bachelor / Industrial DesignStand up(right) for a Safer Childbirth

“Maternity care needs to be comprised of emotional support and reassuring nursing practices, even more so than it does today.”

This quotation, from the book Trygg förlossning (2017), has a big influence on my degree project. Today, it is regarded as safe to give birth in Sweden with maternal and child mortality being amongst the lowest in the world. Despite this, many suffer from a fear of childbirth.

Studies from Socialstyrelsen, amongst others, show that a back-lying position during childbirth is disadvantageous for the mother and child. If the mother moves and has an upright position, the perceived pain may decrease as the release of endorphins increases. Despite this, most people continue use a back-lying position during childbirth.

There is obviously a gap between medical knowledge and childbirth practice. Therefore, I will investigate existing aids in maternity care, many of which are not developed for childbirth, but borrowed from other healthcare departments.

I will develop a design proposal that will encourage an upright childbirth position for a safer delivery.

Stå upp(rätt) för en tryggare förlossning

“Förlossningsvården behöver i ännu större utsträckning än idag även bestå av känslomässigt stöd och trygghetsskapande omvårdnad.”

Citatet ovan finns i boken Trygg förlossning (2017) och är vägledande i mitt examensarbete. Idag är det säkert att föda i Sverige och mödra- och barnadödligheten är bland den lägsta i världen. Trots detta lider många av förlossningsrädsla.

Studier, bland annat från Socialstyrelsen, visar att platt ryggläge är den förlossningsställning som är mest ofördelaktig, för både föderska och barn. När föderskan rör på sig och om hen dessutom har en upprätt förlossningsställning kan den upplevda smärtan minska, eftersom utsöndringen av endorfiner ökar. Trots detta har de flesta en liggande ställning under förlossningen.

Det finns uppenbarligen glapp mellan den medicinska kunskapen och förlossningspraktiken. Därför undersöker jag befintliga hjälpmedel och produkter inom förlossningsvården, som dessutom inte är utvecklade för ett förlossningsarbete, utan inlån från andra sjukvårdsavdelningar.

Jag utvecklar ett designförslag som ska uppmana till upprätta förlossningsställningar för en tryggare förlossning.


Bachelor / Industrial Design