Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Jonathan Kai Chang

Master / Visual Communication


Neither Here Nor There, But Altogether Elsewhere

This constellation of video works and publications navigates habituated spaces of everyday life through layered displacements, reorienting toward openness and affinity in struggle. Sites of the everyday and of dominant and popular culture are discursive spaces where hegemony and power relations are consented, contested and possibly transgressed. Emerging from this semiotic dispositif, our forms and languages render possible different ways of seeing, listening, reading, and thus, different ways of relating, acting and responding.

Language and meaning, like the institutions we inhabit and that inhabit us, are grounded in personal, embodied knowledges and unevenly desedimented histories. Things are certain, yet simultaneously unsettled and in constant negotiation. These works foreground this negotiation, inviting encounters between here and there in the distance and brokenness of our language. As we are always and already in a performative, discursive play which can reveal and reroute how we make sense — if we find ways to listen carefully — we might briefly glimpse elsewhere altogether.

Neither Here Nor There, But Altogether Elsewhere

Denna konstellation av videoverk och publikationer navigerar inom vardagens utrymmen genom lagrade förskjutningar, en omorientering mot öppenhet och samhörighet i kämpande. Platser i det dagliga och rådande populärkultur är diskursiva utrymmen där hegemonin och maktförhållandena är enhälliga, omtvistade och möjligen överskrida. Framväxten av detta semiotiska dispositiv, gör att våra former och språk ger oss olika sätt att se, lyssna, läsa, och därmed olika sätt att relatera, agera och reagera på.

Språk och mening, liksom institutionerna vi bebor och som bebor oss, är förankrade i personliga, förkroppsligade kunskaper och ojämnt avsedimenterade berättelser. Saker är säkra, men samtidigt oroliga och i ständiga förhandlingar. Dessa verk aktualiserar denna förhandling, och bjuder in till möten mellan här och där i vårt förskjutna och fragmenterade språk. Eftersom vi alltid och redan befinner oss i ett performativt, diskursivt spel som kan avslöja och dirigera om hur vi finner mening – om vi hittar sätt att lyssna noga – kan vi kanske få se en kort skymt av något helt annat.


Master / Visual Communication