Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Felicia Bjärmark Esbjörnsson

Master / Visual Communication

Letterville

In visual communication, there is a phobia about typography. The profession has a lot of rules and a lot of predetermined ways for applying them. New typography manuals are published under titles such as “The Ultimate Guidebook to the Rules and Mysteries of Typography”. The rules come from a traditional Western canon.

In this predominant approach, typography must be functional, and letters are never permitted to be merely their shape or material. This way of looking at shape is problematic. When you discipline shape, you also limit your way of thinking about design. By striving to make shape as invisible as possible, the designer loses many of their tools.

Letterville explores the integrity of letters as shapes. The letters must be permitted to live out their temporality and physicality. My degree project aims to provide more perspectives on doing, looking at and reflecting on typography.

Welcome to the typography playland!

Bokstavslandet

Inom visuell kommunikation finns en beröringsskräck för typografi. Professionen har många regler och många förutbestämda sätt för hur dessa ska appliceras. Nyutkomna handböcker i typografi heter saker som “Den ultimata guideboken till typografins mysterier och regler”. Reglerna kommer från en traditionell västerländsk kanon.

I detta dominerande synsätt måste typografi vara funktionell och bokstäver får aldrig vara bara sin form eller material. Det här sättet att se på form är problematiskt. När man disciplinerar form begränsar man också sitt sätt att tänka om formgivning. Genom att eftersträva att form ska vara så osynlig som möjligt förlorar formgivaren många av sina verktyg.

Bokstavslandet utforskar bokstävernas integritet som just form. Bokstäverna får leva ut sin tidslighet och kroppslighet. Mitt examensarbete vill ge fler perspektiv på att göra, titta på och reflektera över typografi.

Välkommen till typografins lek- och busland!


Master / Visual Communication