Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Rodrigo Albornoz

Master / Fine Art

Purification

Slavery and the exploitation of illegal labour are intrinsic to the common working conditions of poor people in South America, especially located in jungles and slums. The system of production and distribution is marginal to capitalism but works using the same tools. The original culture of South America has been displaced by Western European culture, and the values and traditions of the natives have begun to disappear. In another words, the Native American culture in South America today is foreign to the Western culture in its own territory.

I am using my body as an object of production for ‘Western Alternative Capitalism’. Submitting my body to physical work has made me understand even more the purpose of this piece: aches in my back, cuts on my body, burns on my hands and damage to my eyes from welding. Therefore, the reflection of my personal experience with the working conditions of the natives in South America is the motivation for my degree project, and this is the relationship I have made between the Colonial, the Native and the Southern and my own situation in the North, the Colony and Western culture.

The different three-dimensional objects ‘Machines’, made in metal, plastic, plaster and another found materials, are following the process of production and the commercialization of drugs. I have also chosen my body (performance) and certain pieces from different countries in South America and I will wrap and pack them in wrapping plastic, as a final product ready for consume in the Western society. For me this action represents the appropriation of culture and identity by the European system during the colonial times. The product is packaged, exported and commercialized to the West.

Purification

Slaveri och utnyttjande av olaglig arbetskraft finns inneboende i de gemensamma arbetsvillkoren för fattiga människor i Sydamerika, särskilt i djungeln och i slummen. Produktions- och distributionssystemet är marginellt mot kapitalism men fungerar med hjälp av samma verktyg. Ursprungskulturen i Sydamerika har ersatts av västeuropeisk kultur, och värderingarna och traditionerna hos de infödda har börjat försvinna. Med andra ord är den infödda amerikanska kulturen i Sydamerika idag främmande för den västerländska kulturen inom dess eget territorium.

Jag använder min kropp som objekt för ”Västerländsk alternativ kapitalism”. Att utsätta min kropp för fysiskt arbete har fått mig att förstå ännu mer av syftet med det här stycket: värk i ryggen, skärsår på min kropp, brännskador på mina händer och ögonskador från svetsning. Speglingen av min personliga erfarenhet av arbetsvillkoren för ursprungsbefolkningen i Sydamerika är därför drivkraften för mitt examensarbete, och sambandet jag sett mellan den koloniala, den infödda och södern, och min egen situation i norr, kolonin och västerländsk kultur.

De olika tredimensionella objekten ”Maskiner” tillverkade i metall, plast, gips och andra upphittade material, följer processen för tillverkningen och kommersialiseringen av droger. Jag har också valt min kropp (performance) och vissa objekt från olika länder i Sydamerika som jag lindar in och förpackar i plast, som en slutprodukt redo att konsumeras av det västerländska samhället. För mig representerar denna åtgärd europeisk appropriering av kultur och identitet under kolonialtiden. Produkten förpackas, exporteras och saluförs i väst.


Master / Fine Art