Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Peter Norrman

Master / Fine Art


Installation shot MFA Solo exhibition


I want the images to be taken apart, to be held, to further make visible the images as my own artifacts.


Installation shot MFA Solo exhibition


I want the images to be taken apart, to be held, to further make visible the images as my own artifacts.


I want the images to be taken apart, to be held, to further make visible the images as my own artifacts.

TIME CODE DRIFT

’Radical for me has to do with returning to something that is very basic. From the term itself, the movement is that of going back to the unseen root, of stripping down to the very basic and changing there.’
– Trinh Minh-ha

A response to a land in transition is turned into an act of unearthing and distilling layers of time and history and an investigation of the everyday. An experimental archaeology. I collect and use the land as an archive. I experiment with compressing, abstracting and folding fragments of a place that is charged with small and large stories. It is an ongoing excavation or unveiling: a way to investigate how to give meaning to an otherwise anonymous place.

I am interested in examining the idea of place as a vessel of memory and deconstructing the notion of linear time.

A transient futurepast time.

TIME CODE DRIFT

“Det radikala har för mig har att göra med en återvändo till något väldigt grundläggande. Termen i sig själv pekar på en rörelse bakåt, emot den osynliga roten, en sorts avklädning ner till det det verkligt grundläggande där en förändring kan ske.”
– Trinh Minh-ha

En respons till ett landskap i förändring omvandlas till en handling för uppgrävning och destillering av lager av tid och historia, och en undersökning av det vardagliga. En sorts experimentell arkeologi. Jag insamlar och använder landskapet som ett arkiv. Jag experimenterar med komprimering och abstraktion och viker ihop fragment av en plats som är laddad av små och stora berättelser. En pågående utgrävning eller avslöjande, och ett sätt att undersöka hur man ger mening till en annars anonym plats.

Jag är intresserad av att utforska tanken kring platsen som minnesbärare och att dekonstruera det linjära tidsbegreppet.

En förgänglig framtidsförfluten tid.


Master / Fine Art