Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Lisa Grip

Master / Fine Art


Hand printed silver gelatin lumen print, wood frame, 203 x 115 cm (2019)


Hand printed silver gelatin lumen print, wood frame, 203 x 115 cm (2019)


Hand printed silver gelatin lumen prints, glass, varying sizes (2019)


Super 8 video projection, 234 x 287 cm, 7 minutes in a loop / Video collage projection, 40 x 30 cm, 20 minutes in a loop (2019)


Documentation from living installation, Lars och Ingemar (2019)

Wet Knees

My degree project reflects on the intimacy, force and release found within human relationships. Through photography and moving image, I display complex, intricate scenarios that oscillate between the secretive and the voyeuristic. In these situational compositions, people who are closest to me can be seen dissolving into and detaching from one another.

I am interested in the inherent complexity of these states of transference. Relationships of contradiction, that lay between intimacy and competition. Symbiotic relationships where individuals dissolve in each other, creating something threatening but wonderful, something monstrous.

Using the medium of silent super 8 video, I have captured my previous lover and my current partner in the embrace of a wrestling match on a beach. They can be seen as one and the same as they clash, two symbiotic bodies in a struggle. Simultaneously working with and against each other, attracting and turning away.

Reflecting on my previous body of work, I discovered something seemingly unfathomable. I choose to call it untwinement. Untwinement is an active threat toward the metamorphic condition, preventing the subject’s own existence, as it terminates this state of being. Therefore, untwinement can never be achieved without a fundamental loss.

Våta knän

Mitt examensarbete kretsar kring intimitet, tvång och lösgörelse inom mänskliga relationer. Genom fotografi och rörlig bild exponerar jag komplexa och invecklade scenarier som pendlar mellan det hemlighetsfulla och det voyeuristiska. I de situationer jag skapar kan människor som står mig nära ses upplösas i varandra, och stötas ifrån varandra.

Jag intresserar mig för mellanmänskliga och komplexa relationer. Motsägelsefulla relationer, relationer i växelverkan mellan symbios och konkurrens, relationer där gränsen mellan lek och allvar upphävts och intima relationer där människor uppgår i varandra. Jag tror att detta kan skapa något hotfullt men underbart, något monstruöst.

I ett videoverk har jag fångat min tidigare älskare och min nuvarande partner brottandes på en strand. De kan ses som en och samma som drabbar samman, två kroppar i symbios och kamp. Kropparna arbetar med och mot varandra, attraherar och slår ifrån.

Genom att studera mina tidigare verk upptäckte jag någonting som trängt sig på. Jag väljer att kalla det för lösgörelse. Denna lösgörelse är ett aktivt hot mot det metamorfa tillståndet som förhindrar subjektets egna existens, eftersom det förgör detta tillstånd. Lösgörelsen kan dock aldrig ske utan en grundläggande förlust.


Master / Fine Art