Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Fabian Bergmark Näsman

Master / Fine Art


Detail of Fig. 3 and Fig. 5, epoxy resin.


Detail of Fig. 1 and Fig. 6, epoxy resin and aluminium.


Fig. 4, epoxy resin, 225x45x45.


Detail of Fig. 6, aluminium.

Excerpts of Fig. 1-9 and Fig. 10-17

Recursion occurs when a thing is defined in terms of itself or of its type. A recursive procedure is where, at least one of its steps call for a new instance of the very same procedure. Like a sourdough recipe, calling for some dough left over from the last time the same recipe was made. This immediately creates the possibility of a loop. The sculptural bodies were originally cast from the same mold but are formulated in different ways through dissection and reconstruction – cuts and junctions allow them to loop. The parts of the dissected bodies formulate new figures, like possible outcomes of ecological interactions where individuals of the same species affect each other’s development.

Utdrag av Fig. 1-9 och Fig. 10-17

Rekursion uppstår när en sak definieras i termer av sig själv eller av sin typ. En rekursiv process innebär att åtminstone ett av dess steg kräver en ny instans av exakt samma process. Som ett surdegsrecept, vilket kräver en andel deg från ett tidigare tillfälle då samma recept genomförts. Detta skapar omedelbart möjligheten till ett cykliskt förlopp. Ursprungligen stöps de skulpturala kropparna i samma form, men genom dissektion och rekonstruktion finner de olika sätt att formuleras – skärningar och korsningar tillåter dem att cykliskt invertera. Delarna av de dissekerade kropparna formulerar nya figurer, likt möjliga utkomster av ekologiska interaktioner där individer av samma art påverkar varandras utveckling.


Master / Fine Art