Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Master / Fine Art

AnnaLeena Prykäri
Ayedin Ronaghi
Carola Björk
Fabian Bergmark Näsman
Leo Park
Linus Höj Krantz
Lisa Grip
Michael Cedlind
Nikki Fager Myrholm
Peter Norrman
Rodrigo Albornoz

About Fine Art

“This is what has interested me over the past few years.” This is how most of this year’s master’s students exhibiting in the Konstfack Degree Exhibition would likely describe the work or works they are contributing. This sentence perhaps also perfectly summarises what defines a graduating class as a group.

A caption like this may seem simple and all-encompassing, but it also conceals all of the questions that have led up to the works that are now being presented. With interest and questions, the critical eye also comes into the conversation, so perhaps: “This is the work resulting from a critical look at what has interested me over the past few years” is instead the description that best captures a work.

In a master’s programme, the students are constantly exposed to each other and to each other’s work. It is a continuous dialogue that becomes an open form for understanding and exchange of knowledge in which testing, experimentation and reformulation are components equally important to those of personal expression, materiality and the stories that are told from different positions and perspectives. All this together creates a situation in which the works are tested and examined in a common form, which is the learning situation.

A critical eye is the tool that students create together with their supervisors and with each other by being active in the reading and formulation of their own and others’ work. As supervisor, there is no given tool that can be conveyed or passed on as knowledge. It is through discussions in groups, in classes and in individual conversations that each of us can create our own critical view of the work or works that can be presented in an exhibition. An exhibition that now represents the culmination of an education, but also the introduction to something else.

More like a downstroke in a greater movement perhaps. Maybe, after all: “This is what has interested me over the past few years.”

Thomas Elovsson
Visiting Lecturer in Fine Art

”Det här är vad som intresserat mig under de senaste åren”, så skulle nog de flesta av årets masterstudenter som ställer ut på Konstfacks vårutställning kunna beskriva det eller de arbeten de deltar med. Det är kanske också en formulering som bäst sammanfattar vad som definierar en avgångsklass som en grupp.

En sådan rubrik kan låta enkel och svepande, men den döljer också alla de frågeställningar som lett fram till de arbeten som nu presenteras. Med intresset och frågeställningen förs också den kritiska blicken in i samtalet, och kanske är det i stället: ”Det här är det arbete som är resultatet av en kritisk blick på det som intresserat mig under de senaste åren”, som är den beskrivning som beskriver ett arbete bäst.

På en masterutbildning utsätts studenter hela tiden för varandra och varandras arbeten. Det är en ständig dialog som blir till en öppen form för förståelse och delning av kunskap där prövandet, experimenterandet och omformuleringen är lika viktiga delar som det personliga uttrycket, materialitet, och de historier som berättas från olika positioner och perspektiv. Allt detta tillsammans skapar en situation där arbeten prövas och undersöks i en gemensam form som är lärandesituationen.

En kritisk blick är ett redskap som studenter skapar tillsammans med sina handledare och med varandra genom att vara aktiva i läsningen och formuleringen av sina egna och andras arbeten. Som handledare är detta inget givet redskap som går att förmedla eller lämna över som en kunskap. Det är genom samtal i grupper, i klasser och i enskilda samtal som var och en kan skapa sig en egen kritiska blick, på det eller de arbeten som kan presenteras i en utställning. En utställning som just nu representerar slutet på en utbildning, men också inledningen på något annat.

Kanske snarare ett nedslag i en större rörelse – kanske ändå: ”Det här är vad som intresserat mig under de senaste åren”.

Thomas Elovsson
Gästlärare i Konst