Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design

Alvastina Ringqvist
August Håkansson Orsvall
Axel Dernevik
Caroline Ossmin
Dario Samardzic
Elina Justusson Lahti
Emma Hamilton
Emma Larsson
Freja Ullert
Helena Gahnhed
Isac Blücher
Julia Holmgren
Lisa Andrén
Matilda Henriksson
Natasia Wadsted
Oscar Lidgren

About Interior Architecture and Furniture Design

The interior architecture and furniture design profession can vary widely and involve many different types of projects, often falling in the borderland between fine art, design and architecture. As a subject, it has historically included knowledge of a scale closely related to the body, function, light, colour, sound and material. This knowledge is expressed in ideas about space and form in our daily lives, in the built environments we need and the places we identify with.

In a time of transition, the programme explores new perspectives and the subject’s areas of knowledge are constantly expanding as our students take interest in new issues. The profession is, now more than ever, in need of change, and this year’s degree projects clearly show how the interior architects and furniture designers of the future are part of this evolution.

This year’s students invite us to reflect on:
the vocabulary of the space

space as an ongoing phenomenon
bodies in the built environment
aesthetic heritage in the language of design
the new floor plan of the home
the decay of shape and form
framing of urban spaces as nature
the beauty of darkness
the limitations of design tools
cohabitation between species
security as design language
furniture as alive
the design language of regionalism
the possibilities of the passage
the staircase as space
environments that strengthen

We welcome you to reflect with our students on how our future spaces will be designed, how environments are used and how places come into being.

Sergio Montero Bravo
Senior Lecturer in Interior Architecture & Furniture Design

Profession inom inredningsarkitektur och möbeldesign kan se väldigt olika ut och ta sig an många typer av projekt, ofta i gränslandet mellan konst, design och arkitektur. Som ämne har det historiskt omfattat kunskap om en skala som främst relaterar till kropp, funktion, ljus, färg, ljud och material. Kunskapen tar sig uttryck i idéer om rum och form i vår vardag, i de byggda miljöer vi behöver och de platser som vi identifierar oss med.

I en tid av stora omställningar utforskar utbildningen nya perspektiv och ämnets kunskapsområden utvidgas konstant genom nya frågor som våra studenter intresserar sig för. Yrket är idag mer än någonsin i behov av förändring och årets examensarbeten visar tydligt hur framtidens inredningsarkitekter och möbeldesigner är en del av denna utveckling.

Årets studenter bjuder in oss att reflektera över:
rummets vokabulär
rum som pågående fenomen
kroppar i den byggda miljön
estetiska arv i formspråk
hemmets nya planlösning
förfallet av form
inramning av stadsrum som natur
mörkrets skönhet
designverktygens begränsningar
samlevnad mellan arter
trygghet som formspråk
möbler som levande
regionalismens formspråk
passagens möjligheter
trappan som rum
miljöer som stärker.

Välkommen att reflektera tillsammans med våra studenter om hur våra framtida rum utformas, hur miljöer används och platser blir till.

Sergio Montero Bravo
Lektor i Inredningsarkitektur & Möbeldesign
Programansvarig för kandidatutbildningen