Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Lisa Andrén

Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design

Sweden, b. 1992
+46722930293

The Civic Lounge - A Place Held in Common

When we come together, our stories and memories become intertwined with each other. Building bridges between people who once were strangers. In public spaces, opportunities are created for embedding the collective memory and a common story. Moving away from fragmented urban space towards small unified ones that strengthen social sustainability. In my degree project, I investigate how I can contribute to an extension of life in architecture and open up public spaces for more of the city’s inhabitants.

I want to foster a presence and activate the city square that today has lost its vitality. With a focus on playful elements, I endeavour to arouse a curiosity and give the space a stronger sense of character. It is an invitation to a permissive place that meets our different needs and usage of the public space.

Det publika vardagsrummet - En plats vi håller gemensamt

Genom möten flätas våra historier och minnen samman. Ett brobyggande mellan människor som en gång var främmande för varandra. I det publika rummet skapas möjligheter att bädda för det kollektiva minnet och en gemensam berättelse. Att gå från det stora splittrade stadsrummet till det lilla samlade för att stärka en social hållbarhet. I mitt examensarbete undersöker jag hur jag kan bidra till en förlängning av livet i arkitekturen och öppna upp de offentliga rummen för fler lager av stadens invånare.

Jag vill främja en närvaro och aktivera stadens torg som idag har förlorat sin vitalitet. Genom fokus på de lekfulla elementen strävar jag efter att väcka en nyfikenhet och ge platsen en starkare karaktär. En inbjudan till en tillåtande plats som ser till våra olika behov och användning av det offentliga rummet


Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design