Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Matilda Henriksson

Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design

Sweden, b. 1987
+46730396190

Collage

Second Skin: To Wear a Space

A distortion of forms.
A deformation of norms.
About proportions,
identity and its integrity.
About claiming space
in public through garments.

An interweaved collage of fashion and architecture.
Examining architectural space through its origin and
interrelation to textile.
In the liminal intersection between dressing and clothing.
Through, behind and under layers.
From a flat surface to a three dimensional form
and the interplay between them.

Out of the comfort zone.
Into a comfort zone.
Dressed in a second skin.
Sheltered from the gaze of public.
An artificial personal sphere around the wearer.
With the body and space in symbiosis.
Fluently over borders.

Let the personal space be as natural as our clothes
and the skin on our bodies.
Everybody owns their right to a personal space.

Second Skin - Att bära ett rum

En förvrängning av former
En deformation av normer.
Om proportioner,
identitet och dess integritet.
Om att ta plats i det publika rummet
genom kläder.

Ett sammanvävt collage av mode och arkitektur.
Som utforskar arkitektoniska rumsligheter genom dess ursprung och
inbördes förhållande till textil.
I den liminala skärningspunkten mellan fasadbeklädnad och kläder.
Genom, bakom och under lager.
Från plan yta till en tredimensionell form.
En växelverkan dem emellan.

Från det bekväma.
In i det trygga.
Klädd i en andra hud.
Skyddad i det publika rummet.
En artificiell personlig sfär kring bäraren.
Med kroppen och rummet i symbios.
Dynamisk över gränser.

Att låta den personliga sfären bli lika självklar som våra kläder,
som huden på vår kropp.
Alla har rätt till ett privat rum.


Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design