Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Bachelor / Graphic Design and Illustration

Emmy Wahlbäck
Erika Nyström
Ester Thelander
Hannes Högberg
Ishtar Bäcklund Dakhil
Jasmine Berge
Jonna Hallberg
Jonna Mayer
Lena Carlstedt Javette
Maja Korpi
Martin Olsson
Mathilda Sundström
Mikael Hultman
Tobias Johansson

About Graphic Design and Illustration

The works by this year’s graduating class in illustration and graphic design are borne out of a frustration with reaching an edge or a limit. A frustration with the limits of technology, with typography, with media platforms, with the media itself. A frustration at the limit of words to expose and visualise the intangible, the inner experience. A frustration at the boundary between self and society.

It is precisely at this point of conflict that true creativity is born. The students have refused to remain uncomfortable in spaces that are no longer fit for purpose and have focused their energies into asking how to create shifts in thinking and how to create tools that empower us to move beyond current ways of existing. Instead of acceptance, they have chosen to challenge the machines and given frameworks. The resulting projects are examples of the true possibilities of design and illustration at the very edge of a new frontier, and also examples of the reasons why we work creatively at all.

Pushing past limits of the screen and printed page we have immersive interactive experiences, virtual reality and model-making. Rejecting the boundaries placed on the body and the self, we have projects tackling mental health and the environment. Design fiction speculates to alternative futures of post-work lifestyles and what it means to be human, or what it means to construct a creative identity at all. But there is also room to stop and think, to play and to immerse oneself into images which only ask to be experienced and understood.

Catherine Anyango Grünewald and Sara Kaaman
Senior Lecturers in Graphic Design & Illustration

Årets examensarbeten från avgångsklassen i Grafisk formgivning & illustration är sprungna ur en frustration över att nå fram till en kant eller gräns. En frustration över teknologins begränsningar, med typografi, medieplattformar och media överhuvudtaget. En frustration över ordens begränsningar när det gäller att exponera och visualisera det ofattbara, den inre upplevelsen. En frustration över gränsdragningen mellan jaget och samhället.

Det är i precis den här kritiska skärningspunkten som sann kreativitet föds. Studenterna har vägrat förbli obekväma i utrymmen som inte längre uppfyller sina syften. De har fokuserat energin på att fråga hur tankeförändringar kan ske och hur det går att skapa verktyg som kan ta oss bortom nuvarande sätt att existera på. Istället för acceptans har de valt att utmana maskinerna och de givna ramverken. Projekten är exempel på de verkliga möjligheterna hos grafisk formgivning och illustration vid en ny framkant, och är även exempel på varför vi överhuvudtaget arbetar kreativt.

Genom att tänja på skärmens och den tryckta sidans begränsningar har vi fördjupat oss i interaktiva erfarenheter, virtuella verkligheter och modellbyggande. Genom att förkasta kroppens och jagets begränsningar har vi projekt som tacklar psykisk hälsa och miljön. Designfiktion spekulerar i alternativa, framtida post-arbetslivsstilar och vad det innebär att vara människa, eller vad det innebär att konstruera en kreativ identitet överhuvudtaget. Men det finns också plats för att stanna upp och reflektera, leka, och att fördjupa sig i bilder som bara tigger om att få upplevas och göra sig förstådda.

Catherine Anyango Grünewald och Sara Kaaman
Lektorer i Grafisk formgivning & Illustration