Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Harald Sundberg

Master / Individual Study Plan in Design

Sweden, b. 1990
0707141175
Distant Neighbour

Stockholm’s natural fragmentation by water is part of its beauty but also its divide. It can be seen as a factor in the city’s polarisation since areas are perceived more distinct. With my degree project I want to explore ways of building relationships between places through the use of communicative artefacts.

Between a signal fire, a sun reflection mirror and a foghorn simple signals can be transmitted. These artefacts are not intended to communicate explicit meaning but state the presence of a neighbour across the water. The aim is to create an undefined and open relationship between Stora Essingen, Hägersten and Ålsten. What relationships can form through non-verbal communication and can it be a way for neighbours to bridge more than distance?

Avlägsen granne

Stockholms starka nära till vatten är del i stadens skönhet men även dess uppdelning. Det kan ses som bidragande orsak till stadens polarisering då områden framstår mer distinkt. Med mitt examensarbete vill jag undersöka relationsbyggande mellan platser genom kommunikativa artefakter.

Mellan en vårdkase, en solkattspegel och en mistlur kan enkla signaler sändas. Kommunikationen kan sägas vara ickeverbal och informationsutväxlingen handlar om att känna närvaro från en granne över vattnet. Syftet är att skapa ett öppet handlingsutrymme och relation mellan Stora Essingen, Hägersten och Ålsten. Vilken relation uppstår i den ickeverbala kommunikationen och kan det vara ett sätt för grannar att överbrygga mer än avstånd?


Master / Individual Study Plan in Design