Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Master / Individual Study Plan in Design

Clemence Lam
Coby, Huang Hsiao, Yuan
Erik Hidemark
Erika Geiger Ohlin
Hanna Turesson Bernehed
Harald Sundberg
Isa Andersson
Julia Olanders
Lisa Berkert Wallard
Lola Mijouin
Oskar Lundgren
Robert Damisch
Suhrewng Kim
Victor Alge

About Individual Study Plan in Design

Welcome to the 2019 Degree Exhibition!

This year, you may find yourself wandering among degree projects that take a stand and make claims in relation to urban sound pollution, the poetics of shadows, participatory social structures, duality and identity, survivalism, aesthetic norms, forestry, or local histories and materiality of clay, among others. Besides being all gathered under our roof at Konstfack, what do these have in common? Perhaps, a simple answer may be an ambition to challenge dominant lines of reasoning.

While emphasising the importance of artistic approaches, as a programme, we are attempting to narrow down the expanded field of design, by focusing on how the design of things affect the way environments are able to maintain life, including that of human beings. Yet, there are no shortcuts. Each of us has to take responsibility for our actions and what we —through design—bring to the world. This effort can be experienced through the scope of projects from this year; design responses that stand for attempts to contribute to ecologies of practice that can be affirmative in a psychological, social and environmental sense. All of them inscribing and prescribing modes of behaviour, some of which ask questions by confronting us with alternative material propositions and critical stances. They also invite us, the visitors of this exhibition, to take part and experience how these things could make differences that make differences.

Teachers at the Master´s programme Individual Study Plan in Design

Välkommen till 2019 års vårutställning!

I år kan du vandra runt bland examensarbeten som tar ställning när det gäller urbana ljudföroreningar, poetiken i skuggor, deltagandet i sociala strukturer, dualism och identitet, överlevnadsstrategier, estetiska normer, skogsbruk, eller lokal historia och lerans materialitet. Vad har allt det här gemensamt förutom att de alla samlas under Konstfacks tak? Ett enkelt svar kan kanske vara en ambition att utmana de rådande tankemönstren.

Samtidigt som betydelsen av konstnärliga förhållningssätt betonas försöker vi som program avgränsa det breda designområdet genom att fokusera på hur utformningen av saker kan påverka hur miljön håller liv i allt levande, inklusive människan. Men det finns inga genvägar. Var och en av oss måste ta ansvar för våra handlingar och vad vi – genom design – bidrar med till omvärlden. Denna ansträngning kan upplevas genom omfånget av årets examensarbeten; design som svarar mot och försöker att bidra till ekologiska praktiker som kan vara affirmativa i psykologiskt, socialt och miljömässigt hänseende. Samtliga föreslår olika förhållningssätt, och vissa ställer frågor genom att konfrontera oss med alternativa förslag på material och kritiska ståndpunkter. De bjuder in oss som besökare till utställningen så att vi kan delta och få uppleva hur dessa ting kan skapa förändringar som kan göra skillnad.

Lärare på masterprogrammet Individuell Studieplan i Design