Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Malin Norling

Master / Spatial Design


Fragmentary Displacement of Spatial Relations

A spatial investigation of scale and proportion based on existing environments and their experienced qualities.

My degree project addresses three different spatial situations in existing architectural structures in different states of physical fragmentation. Fragmentation is both essential in the initiation of the project as well as being a way to investigate spatial relations. It is also used as a method to iteratively reproduce elements where one fragment generates another and reveals new spatial situations for multiple possible bodily interactions.

With the aim of engaging with and learning from the existing environment as well as to embody a moment becoming lost, I question ways of perceiving and creating space. I invite the viewer to an assembly of relative, interpretable spatial fragments and speculative architectural situations.

Fragmentarisk förskjutning av rumsliga relationer

En rumslig undersökning av skala och proportion med utgångspunkt i den byggda miljön och dess upplevda värden.

I mitt examensarbete riktas fokus på tre olika rumsliga situationer på existerande platser i olika stadier av fysiskt förfall och fragmentering. Fragmentering tillämpas både som ett sätt att undersöka rumsliga relationer såväl som en metod att iterativt reproducera element. Ett element genererar ett annat och skapar nya rumsliga situationer för flera möjliga kroppsliga interaktioner.

Med ambitionen att engagera och lära från den byggda miljön samt att ge form åt ett försvinnande ögonblick, ifrågasätts upplevelsen och skapandet av rum. Jag bjuder in till en samling relativa, tolkningsbara rumsliga fragment och spekulativa arkitektoniska situationer.


Master / Spatial Design