Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Kajsa Melchior

Master / Spatial Design

Sweden, b. 1989
0704388234

Detail


Air Pressure Stool

Shutter Speed

Shutter Speed – Furniture Design, Fictive Erosion and Social Expectations, is a speculative project with a design-critical approach that investigates the borderland between furniture and sculpture, fact and fiction, and the social expectations their encountering could generate.

The aim of my degree project has been to practically explore these themes and encounters through the questions:

How can I challenge modern industrial society’s expectations of furniture, as in form, function and quality, by exploring moulding techniques inspired by the Earth’s erosional processes that enable the involved materials to guide the form rather than its desired function?

And I wonder:
Can this found method then be one perspective within a sustainable approach to design by generating questions and thoughts about Earth as the engine we live from and with advantage, should know more about?

Shutter Speed

Shutter Speed – Möbeldesign, Fiktiv erosion och Sociala förväntningar är ett spekulativt projekt som med ett design-kritiskt angreppssätt undersöker gränslandet mellan möbel och skulptur, fakta och fiktion, och de sociala förväntningar som kan komma att skapas när dessa ämnen korsar varandra.

Syftet med mitt examensarbete har varit att praktiskt undersöka metoder för möbelformgivning utifrån inspiration från naturliga erosionsprocesser och jag har rört mig kring frågorna:

Hur kan jag utmana det moderna samhällets förväntningar på möbeldesign, så som i form, funktion och kvalité, genom att undersöka gjut-tekniker som, inspirerade av jordens erosionsprocesser, tillåter dess involverade material att leda formgivningen, istället för objektets önskade funktion?

Och jag undrar:
Kan detta angreppssätt sedan ha en inledande verkan till ett hållbart perspektiv till design genom att generera frågor och funderingar kring jorden som den kraft vi lever av, och som vi med fördel borde veta mer om?


Master / Spatial Design