Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Bachelor / Textiles

Bára Jónsdóttir
Cecilia Wirell
Clara Birnbaum Pantzerhielm
Clara Nergårdh
Freja Willborg
Gustaf Helsing
Hanna Andersson Åsman
Isabella Ek
Johanna Eklund
Robinne Öman
Stina Rolf
Vera Hulme Geber

About Textiles

A Fruitful Embodiment

We are raging a battle, aren’t we? A battle between the material and the ethereal. Between the eternal and the fleeting, between the understandable and the infinitely unfathomable. This may feel exceptionally strong in this polarised time—but certainly there is a longing today to just surrender yourself to a now, a here, in a certain decisive intimacy. To feel body and soul united for a moment. There are many who testify and describe experiences of how crafting, creating and doing can bring about such a feeling of union. A feeling of being dissolved and becoming one with what you are creating.

This year’s graduating class represents both a wide and simultaneous cross-section. What they all have in common is a clear belief in chosen artistic expressions and methods as a force and a language in their own right. How the choice of a seam here, a warp weft there, a natural-dyed section here, a moving pattern and tonality there, are all choices that can define a work’s intentions and ultimate expression. Gentle, tactile, careless and risky manipulations are what build conscious, mature artistic and textile identities—ready for independent lives after school. This is represented in works where quilting and football culture constitute an exploration in heritage and environment, or in large colourful rugs that address masculinity and anxiety. Or in a rhizome-growing, peasantry-inspired project examining the place of desire in crafts, or in the material-alchemical project that creates leather from glue and transforms madness into virtue. Or in a one-size-fits-all collection that’s both about production and body norms.

While many of our students’ degree projects reflect a sort of elastic presence and reality, they also strive for a historical timelessness—a manic crafting and a fruitful embodiment.

Åsa Cederqvist
Senior Lecturer in Art with a specialisation in textiles

Ett fruktbart förkroppsligande

Visst finns det en kamp vi för, den mellan det materiella och det eteriska? Mellan det eviga och det flyktiga, mellan det förståeliga och det oändligt ogreppbara? Kanske känns det i denna polariserade tid alldeles extra starkt – men visst finns det idag en längtan efter att bara hänge sig i ett nu, i ett här, i en viss bestämd närhet? Att känna kropp och själ i förening för en stund? Många är vittnesmålen och erfarenheterna av att det i handarbetet, skapandet och i görandet kan uppstå en känsla av förening. En känsla av att lösas upp och blir till en helhet med det en skapar.

Årets avgångsklass representerar både en bredd och ett simultant tvärsnitt. Gemensamt är en tydlig tro på valda konsthantverkliga uttryck och metoder som en kraft och ett språk i egen rätt. Hur valet av en söm här, ett varpinslag där, eller en växtfärgad del här, ett rörelsemönster och en tonalitet där, är val som kan avgöra ett arbetes intentioner och slutliga uttryck. Det är både varsamma, taktila, vårdslösa och risktagande hanteringar som bygger medvetna och mogna konstnärskap och textila identiteter, redo för ett självständigt liv efter skolan.

Samtidigt som många av våra kandidatstudenters examensarbeten speglar en slags tänjbar närvaro och verklighet – så strävar de även efter en historisk tidlöshet, ett maniskt hantverkande och ett fruktbart förkroppsligande.

Åsa Cederqvist
Lektor i konst med inriktning textil