Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


My Björkqvist

Bachelor / Ädellab


(           ) missing

The absence of something. What is missing? Has the missing never been there or is there something that has been taken from you?

In my artistic practice, I challenge norms and explore the idea of what something incomplete is. Through my creative work, I highlight and enhance the defective, where the missing becomes part of the whole, making it complete and without loss. I question what a setting is and can be. It has been clear that even when what is expected is not visible at first glance, there is still something there. The absence leaves a space that challenges the viewer to see what they want to or can see.

The empty setting becomes my corpus and my jewellery. It highlights and enhances the beauty of the incomplete in life and provides a whole with nothing missing.

(           ) saknas

Frånvaron av något. Vad saknas? Har det saknade aldrig varit där eller är det något som har tagits från dig?

I min konstnärliga praktik utmanar jag normer och utforskar tanken på vad som är ofullständigt. Genom mitt gestaltande arbete belyser och förhöjer jag det defekta. Det saknade blir en del av helheten och gör den hel och utan förlust. Jag ifrågasätter vad en infattning är och kan vara. Det har blivit tydligt att även när det som förväntas inte är synligt vid första anblicken så finns det fortfarande något där. Tomheten lämnar ett utrymme som uppmuntrar betraktaren till att se vad den vill eller kan se.

Den tomma infattningen blir mitt corpus och mitt smycke. Den lyfter fram och förhöjer det vackra med det ofullständiga i livet och bildar en helhet som inte saknar något.


Bachelor / Ädellab