Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Kristin Larsson

Master / CRAFT! Ceramics and Glass


Excavation Heritage

In my degree project Excavation Heritage, I use an alter ego and my craft to comment on the growing nationalism in Swedish society and the phenomenon of ‘fake news’. I’m looking at the role art, craft and museums have had in creating a Swedish identity and how populistic power is using a nostalgic idea of Swedishness created by national romanticists as propaganda today.

Inspired by historic people who actively tried to rewrite history according to their nationalistic agenda, my alter ego makes her own fossils containing Swedish symbols which she claims are proof that Swedish culture was shaped by Swedish nature (Mother Svea) before we existed and is therefore part of the essence of Swedes. The idea of culture being something fluid and changeable would thus be disproved.

Excavation Heritage

I mitt examensarbete Excavation Heritage kommenterar jag den växande nationalismen i Sverige och fenomenet ”fake news” med hjälp av mitt konsthantverk och ett alter ego. Jag har undersökt vilken roll konst, konsthantverk och museum har haft i skapandet av en svensk identitet och hur populistiska krafter använder en nostalgisk bild av svenskhet konstruerad av nationalromantiker under förra sekelskiftet som propaganda idag.

Inspirerad av historiska personer som aktivt försökt att skriva om historien efter deras egna nationalistiska agendor skapar mitt alter ego hennes egna fossiler innehållande svenska symboler. Dessa hävdar hon är bevis för att svensk kultur skapades av den svenska naturen (Moder Svea) innan vi ens existerade och därför del av svenskarna essens. Idén att kultur är skulle vara någonting flytande och föränderligt skulle alltså vara motbevisad.


Master / CRAFT! Ceramics and Glass