Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Bachelor / Ceramics and Glass

Amanda Kron
Elsa Petrone
Fredda Berg
Ida Gulliksson
Jonas Ioannou
Josefin Mo Bergström
Mattias Pettersson
Tone Linghult

About Ceramics and Glass

It is said that the oldest ceramic object in the world is a Venus figurine, the Venus of Dolní Věstonice, discovered in what is now the Czech Republic. The figure is dated to about 29,000-25,000 BCE. Ceramic utility objects were used in certain nomadic cultures that spent long periods of time in the same place. But it wasn’t until the growth of agriculture that storage containers made of ceramics began to be widely made. The oldest finds are from China and are 16,000-20,000 years old. As a raw material, clay is a type of soil that was formed during and after the last ice age. It is collected directly from the ground and has a plasticity specific to its location.

Fire then fuels the sintering process, and the heat transforms the elastic clay into a solid and definite shape. Clay is one of many materials used to solve practical needs as well as for creation and design. The material glass acts in precisely the reverse order. Fire keeps the material in liquid form until it is shaped, slowly tempered and then solidifies into glass in its solid form after the fire has done its job. This raw material consists largely of quartz sand. The oldest glass objects are beads made in Syria 3,600 years ago.

Materiality is always linked to historiography and economic systems. The significance of and the methods surrounding the materials glass and ceramics have transformed from prehistoric times, through the Industrial Revolution and into our own here and now and are described here through the students’ works. The transfer of knowledge through a material enables us to now see examples of how glass and ceramics contribute to norm-critical reflection, the examination of magical rites and the design of utility objects. We look very much forward to seeing how the students’ artistic practices contribute to shaping our common present.

Åsa Jungnelius
Senior Lecturer in Ceramics & Glass

Det sägs att det äldsta keramiska föremålet är en venusfigurin, Venus från Dolní Věstonice, återfunnen i Tjeckien. Figurinen är daterad omkring 25 000–29 000 år före Kristus. I vissa nomadiska kulturer som vistades under längre tid på samma plats har keramiska bruksföremål förekommit. Men det var först med framväxten av jordbruket som förvaringskärl av keramik började tillverkas i en större omfattning. De äldsta fynden är från Kina och är 16 000–20 000 år gamla. Själva råmaterialet, leran, är en jordart som bildats under och efter den senaste istiden och hämtas direkt ur marken och blir till en plastisk erfarenhet utifrån en specifik plats.

Elden driver sedan fram sintringsprocessen, och av värmen transformeras den elastiska leran till en fast och bestämd form. Leran är ett av många material som används för att lösa behov av praktisk karaktär likaväl som gestaltande. I precis omvänd ordning agerar materialet glas. Elden håller materialet bokstavligen i flytande konsistens tills att det formats och långsamt tempereras ner, stelnar, och blir till glas i sin fasta form efter att elden har gjort sitt. Råmaterialet består till största del av kvartssand. De äldsta glasföremålen är pärlor tillverkade i Syrien för 3600 år sedan.

Materialitet är alltid kopplat till historieskrivning och ekonomiska system. Betydelsen av och metoderna kring materialen glas och keramik transformeras, från förhistorisk tid in i den industriella revolutionen och ut igen i vår samtid och beskrivs här genom studenterna arbeten. Kunskapsöverföringen genom ett material möjliggör att vi idag kan se exempel på hur materialen glas och keramik bidrar till en normkritisk reflektion, undersökande av magiska riter och formgivning av bruksföremål. Med varm hand vill vi se hur studenterna konstnärliga praktiker bidrar till att forma vår gemensamma samtid.

Åsa Jungnelius
Lektor i keramik & glas