Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


The Curators’ Words

Full House

This year, the Degree Exhibition has been curated by Emily Fahlén and Asrin Haidari whose method is to dig where they stand and, through dialogue with the surrounding context, understand the site’s specific relationships, historical connections, conflicts and opportunities.

– The exhibition is taking place in every imaginable nook and cranny of the school – in the basement, library and Mandelgren lecture hall, in corridors and studios. As a visitor, we want you to be able to move freely between the different spaces. The school’s various disciplines are separated in order to provide some clarity over the diversity of expressions that is Konstfack.

In the works by 179 students, it is of course difficult to trace a common theme, but they include an interest in translation as an artistic practice, the language of emotions, the slow processes of craft and the role of design in the age of climate change. At the same time, we have actively chosen to look for where in the school the critical discourses take place, in which spaces and from which perspectives they occur. One such example is the POC student collective Brown Island. The cross-disciplinary group arranges exhibitions and has recently published a handbook with lessons on decolonising processes in educational environments, Brown Island in the White Sea: A Handbook for a Collective Practice. As part of the Degree Exhibition, we have, in dialogue with the group, allowed texts from the book to sneak into the exhibition’s infrastructure. With this intervention, we as curators wish to highlight a greater issue about a school’s historiography and how initiatives such as these can rub off on an institution’s existing structure. What stories are hidden in the school’s architecture, systems and inhabitants?

The curatorial duo Emily Fahlén och Asrin Haidari work with a special interest for radical art production, intergenerational meetings and site-specific interventions. They recently inaugurated the new art space Mint in the Workers’ Educational Association in Stockholm and are currently curators of the Gunilla Palmstierna-Weiss retrospective, Vivid Scenes 1964-1984, at Moderna Museet in Stockholm. They were artistic directors for the Luleå Biennial 2018 and previously worked at Tensta konsthall with local and international art projects.

Huset fullt

Detta jubileumsår cureras Konstfacks vårutställning av Emily Fahlén och Asrin Haidari som genom dialog med den omgivande kontexten söker förstå platsens specifika relationer, historiska samband, konflikter och möjligheter.

– Utställningen pågår i alla betänkliga vrår och rumsligheter på skolan: i bl a källaren, biblioteket och Mandelgrenssalen, i korridorer och ateljéer. Som besökare vill vi att du ska kunna röra dig utan stopp mellan de olika rummen. Skolans olika inriktningar är uppdelade för att skapa en överskådlighet i detta mångfald av uttryck som är Konstfack.

I de 179 avgående studenternas arbeten är det naturligtvis svårt att spåra en gemensam tematik, men här finns bl a intressen för översättningen som konstnärlig praktik, känslornas språklighet, hantverkets långsamma processer och designens roll i klimatförändringarnas tid. Samtidigt har vi aktivt valt att söka efter var på skolan de kritiska diskurserna tar plats, i vilka rum och från vilka medvetandehorisonter de sker. Ett sådant exempel är det tvärdisciplinära studentkollektivet Brown Island. Gruppen har nyligen gett ut en handbok för att synliggöra några av de senaste aktiviteterna, dialogerna och tankarna kring dekolonialiserings-processer inom Konstfack; Brown Island in the White Sea: A Handbook for a Collective Practice. I dialog med gruppen har vi låtit text från boken smyga sig in i vårutställningens infrastruktur. Med denna intervention vill vi som curatorer lyfta en större fråga om en skolas historieskrivning och hur initiativ som dessa kan färga av sig på en institutions befintliga strukturer. Vilka historier finns dolda i skolans arkitektur, system och befolkare?

Curatorduon Emily Fahlén och Asrin Haidari arbetar med ett särskilt intresse för radikal konstproduktion, generationsöverskridande möten och platsspecifika interventioner. De har nyligen öppnat konsthallen Mint i ABF-husets källare i Stockholm och är aktuella som curatorer för retrospektiven Gunilla Palmstierna-Weiss: Tecknade scener 1964–1984 på Moderna Museet i Stockholm. De var tidigare konstnärliga ledare för Luleåbiennalen 2018 och arbetade dessförinnan på Tensta konsthall med lokala och internationella konstprojekt.